Energetska izkaznica

Vir: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb

Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti.


Zakaj energetska izkaznica ?

Energetska izkaznica izraža porabe energije stavbe. Kako varčna oziroma potratna je stavba, je smiselno upoštevati, ko stavbo kupujemo oz. najemamo. Pri tem je zelo nujno tudi poudariti, da energetska izkaznica ne označuje samo razreda oz. določa energetsko učinkovitost stavbe, temveč  so sestavni del energetske izkaznice tudi priporočeni ukrepi, s katerimi se lahko ta učinkovitost poveča.

Energetske izkaznice stavb namreč omogočajo določeno primerjanje podobnih stavb med seboj in zato potrošniku omogočajo informirano izbiro.

 

Komu je namenjena energetska izkaznica ?

Energetska izkaznica je namenjena predvsem kupcem, da se lahko še pred nakupom stavbe seznanijo z njeno energijsko učinkovitostjo, kot tudi z možnimi ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti. Prav tako je energetska izkaznica namenjena najemojemalcem, da imajo informacijo o energetski učinkovitosti stavbe (ali stanovanja).

Energetska izkaznica gre torej korak dlje od energijskih nalepk za električne aparate, ki nas seznanjajo s porabo energije pri delovanju določenega aparata. Energetska izkaznica prinaša tudi pomembne informacije o tem, s katerimi ukrepi lahko zmanjšamo porabo energije v stavbi, kar ne nujno vedno vključuje velikih investicij. Vsekakor pa nas seznanja s tem, kateri ukrepi bi bili najbolj učinkoviti. Ta priporočila predstavljajo spodbudo za izvedbo najpomembnejših ukrepov in niso splošna, ampak se nanašajo na stavbo, za katero je energetska izkaznica izdelana.


Kdaj jo bomo morali pridobiti ?

Pridobiti jo bomo morali samo v primeru prodaje ali oddaje stavbe (ali stanovanja) v novi najem, če je le ta daljši od enega leta. Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, pa energetske izkaznice ne potrebujejo.

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.

Energetsko izkaznico je potrebno pridobiti tudi za vse nove stavbe in za vse javne stavbe s površino večjo od 500 m2 (od 9. julija 2015 bo ta površina 250 m2).

 

 

Kdaj energetska izkaznica ni potrebna ?

Energetski zakon predvideva izjeme in sicer izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno predložiti pri:

 • oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta,
 • prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
 • prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
 • prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju.

 

Poleg tega pa energetska izkaznica ni zahtevana tudi za:

 

 • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
 • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
 • industrijske stavbe in skladišča,
 • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
 • enostavne in nezahtevne objekte ter
 • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.
 • stavbe s celotno uporabno tlorisno površino manjšo od 50 m2.

 

Vrste energetskih izkaznic

Ločimo računsko in merjeno energetsko izkaznico. Računska energetska izkaznica (rEI) se lahko izdela in izda za vsako stavbo. Predpisana je za stanovanjske stavbe in za vse nove stavbe. Pri tej izkaznici se upoštevajo standardni robni pogoji tako glede klime na lokaciji kot glede režima uporabe stavbe. Na izračun po tej metodologiji ne vplivajo življenjske navade.

Merjena energetska izkaznica (mEI) je namenjena samo obstoječim nestanovanjskim stavbam, ker se pri prodaji/najemu take stavbe način uporabe stavbe bistveno ne spremeni. Pri stanovanjskih stavbah ne moremo uporabiti merjene energetske izkaznice, ker bi individualne posebnosti dotedanje rabe stanovanja lahko imele za posledico nerealno sliko energijskih kazalnikov. Pri zamenjavi lastnika se namreč lahko bistveno spremeni način uporabe stavbe, ne pa tudi njene lastnosti.


Izgled in sestavina energetske izkaznice

Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti. Ta predstavljajo spodbudo za izvedbo najpomembnejših ukrepov in niso splošna, ampak se nanašajo na stavbo, za katero je energetska izkaznica izdelana. Lastnik oziroma uporabnik stavbe lahko zmanjša porabo energije za ogrevanje z izvedbo teh priporočil.
 


Veljavnost energetske izkaznice

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let, vendar se lahko izkaznico izdela tudi na novo, preden poteče 10 let.

 

Zakonodaja

Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (2002/91/ES) (EPBD) je zahtevala uvedbo energetskih izkaznic stavb v državah EU in sicer najkasneje do leta 2006 oziroma do leta 2009, če v državi primanjkuje usposobljenih neodvisnih strokovnjakov za izvajanje te naloge. Prenovljena direktiva EPBD (2010/31/EU) pa je prinesla zahteve po večji razširjenosti energetske izkaznice za stavbe v javnem sektorju, obvezno navedbo razreda energijske učinkovitosti pri trženju stavb ter večji poudarek na zagotavljanju kakovosti energetskega certificiranja stavb.


Energetsko izkaznico je v naš pravni red uvedel že Energetski zakon iz leta 2006 (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur.l. RS št. 118/2006) ter nadalje v letu 2012 novela EZ-E (Ur.l. RS št. 10/2012). Tako se ne uvajajo z novim Energetskim zakonom (EZ-1, ki ga je Državni zbor potrdil 24. 02. 2014, pač pa jih novi zakon le še podrobneje ureja.

Uvedba energetske izkaznice stavbe predstavlja zadnji korak prenosa Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb v Sloveniji in je tudi pogoj za nadaljnje črpanje evropskih sredstev.


Kdo so izdelovalci energetskih izkaznic?

Energetske izkaznice stavb na podlagi 68.d člena Energetskega zakona izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke. Izdajo pa jo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

Register energetskih izkaznic vodi ministrstvo, pristojno za energijo. V register se vpišejo podatki o stavbi oziroma delu stavbe, podatki iz energetske izkaznice, podatki o izdelovalcu izkaznice (osebno ime ter številka in datum izdaje licence). Vzpostavitev glavnega elektronskega registra je v teku. Do takrat ministrstvo vodi register v pisni obliki. Takoj, ko bo tehnično mogoče, bo možen vpogled tudi preko spleta.

 

Katere podatke lastnik nepremičnine potrebuje, če želi pridobiti energetsko izkaznico?
 

Podlaga za izračun je dokumentacija, ki odraža dejansko stanje stavbe. V ta namen se lahko uporabi izkaz energijskih lastnosti stavbe, ki je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta, pripadajoči elaborat o energetski učinkovitosti stavbe, načrti stavbe, projekt izvedenih del ter druga razpoložljiva dokumentacija in podatki o stavbi. Pri izdelavi EI strokovnjaki pridobijo med drugim tudi dimenzije stavbe, površino sten, sestavo zunanje stene in debeline materialov stene, površino stanovanja, površino, lastnosti in orientacijo oken, senčenje objektov, lastnosti ogrevalnih sistemov in drugo.

 

Cena energetskih izkaznic?

Vlada RS je z Uredbo o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (Ur. l. RS, št. 15/2014) predpisala zgornje meje cen energetskih izkaznic in sicer tako, da bo cena energetske izkaznice za stavbe, ki imajo uporabno površino do 220 m2, največ 170 evrov, za stavbe nad 220 m2 pa največ 0,89 euro/m2. Podrobnješe informacije

 

Kakšne so kazni?

 • od 1.000 do 10.000 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika, če ne namesti energetske izkaznice na vidno mesto,
 • od 100 do 500 evrov za odgovorno osebo pravne osebe ali samostojnega podjetnika, če ne namesti energetske izkaznice na vidno mesto,
 • 250 evrov, če lastnik pri prodajanju in oddajanju stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe iz energetske izkaznice,
 • 300 evrov, če lastnik pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela skladno s 334. členom tega zakona (12. točka 493. člena).

 

Predvidene kazni za upravljavce stavb:

 • 1.000 €, če v stavbi v lasti ali v uporabi javnega sektorja ni nameščene energetske izkaznice.

 

 

Pokličite nas na 041 761 957 ali 031 649 378 med 9.00 uro in 18.00 uro ali nam pišite na  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

O nas

SIMOBILIA nepremičnine d.o.o., Prisoje 60a, 2391 Prevalje

Nudimo

Prodajo, nakup, oddaja in najem hiš, poslovnih prostorov, stanovanj, vikendov, stavbnih in kmetijskih zemljišč.


POŠLJITE POVPRAŠEVANJE na info@simobilia.si ali nas pokličite na 041 761 957

Prodajate ali oddajate nepremičnino? Zaupajte to nalogo nam. Smo specializirani posrednik nepremičnin. Preverite ponudbo nepremičnin na naši spletni strani, ali pa nas kontaktirajte.

Povpraševanje po nepremičninah

Med ponudbo nepremičnin niste našli iskanega? Zaupajte to nalogo nam. Takoj ko najdemo nepremičnino po vaših željah, vas bomo obvestili po e-pošti ali z SMS-om.

Obveščajte me

© 2019 Simobilia | Izdelava: Spletna agencija Si-TEAM